សាខាប្រទេសវៀតណាម

សាខាវៀតណាមរបស់យើងបើកនៅឆ្នាំ ២០១៩

បច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកជាច្រើន។

អាសយដ្ឋានៈលេខ ៤២ / DC៦២, ផ្លូវលេខ ១, សួនឧស្សាហកម្មយូអ៊ីឈីន, ស៊ុនជូ, ស្រុកស៊ូunanខេត្តភីងយ៉ាងប្រទេសវៀតណាម

zhaopian (3)
zhaopian (2)